VILKÅR & BETINGELSER

1. Generelt:

Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, salg og leverancer med mindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. En kontrakt afgivet af inConnect ApS sælger er først bindende for inConnect ApS., når den er godkendt af inConnect ApSs ledelse.Bestilling af varer på inConnect.dk er ikke et tilbud, men opfordring til at gøre tilbud. Der er først indgået en bindende aftale, når du modtager en ordrebekræftelse.

2. Priser:

Alle priser er i danske kroner og eksklusive moms. inConnect ApS priser fremgår af inConnect ApSs til enhver tid gældende prisliste eller af et konkret tilbud, som tillige indeholder information om leveringsomkostninger, der beregnes af inConnect ApS som følge af ændringer i valutakurser, told, skatter, afgifter m.v. vedrørende den aftalte leverance.

Prisgaranti:

Læs mere, ved at klikke her: PRISGARANTI

Buy and try!

På udvalgte produkter, er der mulighed for kvit og frit, at teste et produkt, inden du træffer endelig beslutning om du vil beholde dit køb. Du modtager din vare et par dage efter du har bestilt, og kan prøve det i dit miljø. Sørg for at opbevare produktets originale emballage.

Tilbuddet gælder for udvalgte modeller, det vil altid fremgå af produktsiden, om muligheden foreligger. Kontakt os gerne for mere information.

3. Betaling:

Faktura:

Betaling skal ske senest den dato fakturaen angiver som sidste rettidige betalingsdag. Som hovedregel skal betaling ske netto kontant. Såfremt en sidste rettidige betalingsdag ikke er angivet, skal betaling ske kontant ved levering. inConnect ApS er berettiget til at beregne renter og rykkergebyrer af den til enhver tid forfaldne betaling med 2% pr. måned indtil det forfaldne er betalt, såfremt betaling sker efter forfaldsdag. Købers indbetalinger afskrives først på tilskrevne forfaldne renter og omkostninger. Derefter på gælden.

Køber er ikke berettiget til at modregne eventuelle modkrav på inConnect ApS, som ikke er skriftligt anerkendt af inConnect ApS og har ikke ret til at tilbageholde nogen del af købesummen på grund af modfordringer af nogen art. Såfremt levering udskydes på grund af købers forhold af nogen art, er køber forpligtet til at betale til inConnect ApS, som om levering var sket til aftalt tid. inConnect ApS kan ved skriftlig meddelelse fravige dette.

MobilePay:

Det er iflg "betingelser for MobilePay forbrugere, punkt A5" (se mere, klik her) tilladt, at tilknytte et firmakort til din MobilePay, og benytte dette til betaling, hvis kortet er udstedt til dig. Du har selv ansvaret for at afklare, om din arbejdsgiver tillader, at du knytter kortet til MobilePay, og om du bruger kortet i overensstemmelse med de betingelser, der gælder for dit firmakort.

4. Ejendomsforbehold:

inConnect ApS forbeholder sig ejendomsretten til leverede varer indtil hele købesummen inkl. leveringsomkostninger samt evt. renter og omkostninger er betalt fuldt ud.

5. Levering:

Dag-til-dag levering:Placer din ordre inden kl. 13.00 vi afsender lagervarer samme dag.Ved afhentning:Hvis en vare ikke afhentes inden 7 dage efter fakturadato, forbeholder inConnect ApS sig ret til at opkræve et håndterings- og forsendelsesgebyr på kr. 500,- pr. ordre.

Levering sker ab lager inConnect ApSs adresse, eller inConnect ApSs underleverandørs adresse. Levering sker for købers regning, med mindre det udtrykkeligt fremgår at leveringsomkostningerne er inkluderet i prisen. Leveringsomkostningerne (fragt, porto, pakning m.v.) fremgår af inConnect ApS til enhver tid gældende prisliste.

Leveringstiden er fastsat af inConnect ApS efter inConnect ApSs bedste skøn i overensstemmelse med de forhold, der foreligger ved tilbuddets fremsættelse eller aftalens indgåelse. inConnect ApS kan ikke gøres ansvarlig for forsinkelse af leverancer men vil altid bestræbe sig på rettidig levering. Der må påregnes en ekstra dags leveringstid til ikke-brofaste øer. Større og/eller tunge varer leveres kun til nærmeste fortov eller rampe uanset fakturabeløb. Op bæring kan ske mod gebyr. Levering og montering udenfor Danmarks grænser kan aftales og ske mod gebyr.

6. Bestillingsfejl:

Varer tages generelt ikke retur. I særlige tilfælde kan returnering af varer /annullering af ordrer ske ved forudgående skriftlig aftale, og gælder kun lagervarer i uåbnet original emballage. Bestillingsvarer samt ordrer på PC og Notebooks kan ikke annulleres og tages ikke retur.

inConnect ApS forbeholder sig ret til ved returnering af varer/annullering af ordrer at foretage et returneringsgebyr på op til 30% af fakturaværdien, dog min. kr. 150,-. Varerne krediteres til gældende dagspriser.

7. Produktinformation:

Der tages forbehold for fejl og ændringer i oplysninger i brochurer og øvrigt salgsmateriale. Eventuelle fejl og ændringer kan ikke gøres gældende over for inConnect ApS.

8. Produktændringer:

inConnect ApS forbeholder sig ret til uden varsel at ændre produkterne eller dele heraf såfremt dette sker uden funktionsmæssig ulempe for køber.

9. Immaterielle rettigheder:

Enhver leverance af produkter sker med respekt af de pågældende indehaveres immaterielle rettigheder og inConnect ApS er uden ansvar af nogen art for købers handlinger i strid med disse rettigheder.

10. Mangler og reklamation:

Ved levering skal køber straks foretage en sådan undersøgelse af det solgte som ordentlig forretningsbrug kræver. Hvis køber vil påberåbe sig en mangel, skal køber straks give inConnect ApS skriftlig meddelelse herom samt anføre, hvori manglen består. Såfremt køber har opdaget eller burde have opdaget manglen og ikke reklamerer som anført, kan køber ikke senere gøre manglen gældende. inConnect ApS kan frit vælge at afhjælpe manglen eller foretage omlevering.

Forandringer eller indgreb i det købte uden inConnect ApS skriftlige samtykke fritager inConnect ApS for enhver forpligtelse. Såfremt inConnect ApS anmoder derom, skal køber umiddelbart efter reklamationen, for købers regning og risiko returnere den angiveligt mangelfulde vare til inConnect ApS i original emballage.

inConnect ApS forbeholder sig retten til enhver tid kun at modtage den angiveligt defekte del. Såfremt inConnect ApS har påtaget sig at yde service ved en særskilt aftale herom omfatter serviceforpligtelsen alene de solgte produkter.

inConnect ApS forbeholder sig retten til at teste varer, som påstås at være defekte. Hvis inConnect ApS finder varen OK efter test, må det påregnes, at varen sendes retur med en regning for udført arbejde. Først efter test vil inConnect ApS foretage en evt. ombytning / kreditering.

Ombytning: Varen ombyttes med tilsvarende vare og antal, som er modtaget retur.

11. Ansvarsbegrænsning:

Et erstatningskrav overfor inConnect ApS kan ikke overstige faktura beløbet for den solgte genstand. inConnect ApS erstatningsansvar er begrænset til direkte tab og inConnect ApS hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab. inConnect ApS er uden ansvar for forsinkelse eller mangler, der skyldes afhjælpning eller ombytning eller forsøg herpå.

inConnect ApS er ansvarsfri såfremt følgende forhold forhindrer opfyldelse af købet eller gør opfyldelse urimelig byrdefuld.

Arbejdskonflikt eller anden omstændighed som parterne ikke er herrer over, såsom brand, krig, mobilisering eller lignende, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft samt mangler eller forsinkelse af leverancer fra underleverandør, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder eller omstændigheder i øvrigt, der væsentligt har vanskeliggjort inConnect ApS opfyldelse af aftalen.

Omstændigheder som nævnt, der var indtruffet inden tilbuddets afgivelse/aftalens indgåelse medfører kun ansvarsfrihed såfremt deres indflydelse på aftalens opfyldelse ikke kunne forudses på dette tidspunkt.

12. Produktansvar:

I det omfang andet ikke følger af dansk rets ufravigelige regler om produktansvar gælder følgende begrænsninger: inConnect ApS er kun ansvarlig for skade forårsaget af en af inConnect ApS leveret vare i det omfang, det kan bevises at skaden skyldes hans fejl eller forsømmelse.

13. Transport af rettigheder og pligter:

inConnect ApS er berettiget til at overdrage samtlige rettigheder og pligter i henhold til aftalen til tredjemand.

14. Tvister:

Enhver tvist mellem inConnect ApS og køber skal afgøres efter dansk ret med Københavns Byret/ Østre Landsret som værneting.